Rada Pedagogiczna

To organ wewnętrzny szkoły lub innej placówki, zajmujący się planowaniem, realizacją i kontrolą wykonania planów pracy dydaktycznowychowawczej
i organizacyjnej szkoły.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży. Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i budżet szkoły, dokonuje analizy osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i podejmuje decyzje w sprawie ich doskonalenia, klasyfikuje i promuje uczniów, organizuje samokształcenie nauczycieli.

Przewodniczący rady pedagogicznej

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor lub kierownik placówki oświatowej bądź jego zastępca, w sytuacji gdy dyrektor nie posiada uprawnień pedagogicznych[2].

Skład rady pedagogicznej

W skład rady pedagogicznej, wewnętrznego kolegialnego organu szkoły bądź innej placówki oświatowej w zakresie realizacji jej zadań statutowych, wchodzą etatowi pracownicy pedagogiczni tj.: zastępca dyrektora lub kierownika placówki oświatowej, pedagog szkolny, nauczyciele danej szkoły lub placówki.

Kompetencje rady pedagogicznej

Kompetencje rady pedagogicznej zostały określone w Ustawie o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572). W artykule 41. ustawy zostały określone decyzje, które rada podejmuje w drodze uchwały pedagogicznej. Do takich należą:

 • klasyfikacja i promocja uczniów,
 • decyzje w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 • skreślanie uczniów z listy (nie dotyczy uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – art. 16 ust. 5) oraz
 • dokonywanie nowelizacji w statucie bądź zatwierdzanie nowego statutu szkoły (w przypadku gdy w szkole istnieje rada szkoły, to ona podejmuje uchwały dotyczące statutu, natomiast rada pedagogiczna przygotowuje projekty).

Uchwały rady pedagogicznej

W przypadku braku rady szkoły, rada pedagogiczna może wyjątkowo podjąć uchwały dotyczące:

 • organizacji pracy szkoły w oparciu o arkusz organizacyjny (diagram cyklu szkolenia uczniów klas I-VIII);
 • prowadzenia pełnej dokumentacji szkoleniowej placówki oświatowo-wychowawczej tj.: (sumaryczny dziennik szkolenia w szkole, dzienniki lekcyjne, indywidualne dzienniczki ucznia, szkolną książkę skarg i zażaleń do dyspozycji – nauczycieli, rodziców);
 • semestralnych i miesięcznych planów pracy szkoły;
 • tygodniowy plan szkolenia i rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • dostosowania się do programów nauczania MEN i zaopatrzenia bibliotekę szkolną w indywidualny zestaw uczniowski podręczników i ćwiczeń w klasach I-VIII w formie tradycyjnej lub elektronicznej (ebook);
 • programu zajęć obowiązkowych i dodatkowych,
 • planów wychowawczych i programu profilaktyki,
 • regulaminu szkoły,
 • rady pedagogicznej oraz
 • kalendarium szkoły.
 • rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora lub jego zastępcy;

Jeśli w szkole nie została powołana Rada Szkoły, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna, czyli w przypadku przygotowanych zmian w statucie szkoły – Rada Pedagogiczna również te zmiany uchwala.

Ponadto, w przypadku braku rady szkoły, opiniuje dokumenty przedstawiane radzie pedagogicznej szkoły:

 • projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
 • projekt finansowy szkoły (rozdział subwencji lub dotacji na grupy szkoleniowe I-VIII),
 • propozycje dyrektora dotyczące przydziałów czynności w/g. Karty Opisu Stanowiska (KRP) oraz przydziale sprzętu szkoleniowego i pomieszczeń, miejsc szkoleniowych.
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień lub zapomogi socjalnej,

Każde posiedzenie rady pedagogicznej jest rejestrowane (protokólarnie) i przedstawiane w kwartalnym raporcie do kuratorium oświaty i wychowania.

Podczas dostosowania statutu szkoły do przepisów ustawy o oświacie lub innych ustaw należy zwrócić uwagę na zapis art. 41, który poszerza zadania Rady Pedagogicznej szkoły o:

 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Wszystkie Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Obrady rady pedagogicznej są niejawne w zakresie spraw mogących naruszać wszelkie prawa osobowe i osobiste uczniów bądź ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Scroll to top
Skip to content