Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. W drugim kwartale 2023 obecna strona zostanie zamienioną na nową.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Status pod względem zgodności

W Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu przeprowadzono w dniu 2023.03.31 samoocenę dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: https://validator.utilitia.pl/analyses/new, z którego wynika, że strona internetowa www.e-zsopoznan.edu. spełnia wymagania w 78%. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy. Kazimierza Wielkiego 17 (schody), od boiska ot tyłu szkoły (podjazd dla wózków inwalidzkich).
  2. Dyżurka znajduje się naprzeciw wejścia od boiska.
  3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w części administracyjnej budynku. W budynku nie ma windy.
  4. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób                                                      z niepełnosprawnościami.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

© 2017 Hermitage. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skip to content